• کرمان , میدان آزادی , ابتدای بلوار جمهوری , ساختمان رویش
  • info@farzankerman.ir
  • 32452945 _ 034

پروژه های فنی

پروژه های فنی
تست یونیفرمیتی بارز

انجام قسمت یونیفرمیتی لاستیک و انتقال لاستیک کارخانه لاستیک بارز کرمان از سال 1399 تا 1400

تعمیر ماشین آلات مکانیزه

تعمیر ماشین آلات مکانیزه اداره کل راه آهن کرمان از سال 1397 تا 1398

بوکینگ تردهای اکسترودر

بوکینگ تردهای اکسترودر کارخانه لاستیک بارز کرمان از سال 1399 تا 1400

اپراتوری و سرویس نگهداری آسانسور های صنعتی

اپراتوری و سرویس نگهداری آسانسور های صنعتی کارخانه لاستیک بارز کرمان از سال 1397 تا 1400

پروژه های خدماتی

پروژه های خدماتی
رستوران کارخانه لاستیک بارز

انجام خدمات رستوران کارخانه لاستیک بارز کرمان از سال 1393 تا 1400

خدمات اداری تنظیف

پیمان خدمات اداری تنظیف نواحی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از سال 1397 تا 1400

پروژه های ساختمانی

پروژه های ساختمانی
انجام امور انبار نفت سیرجان

پیمان واگذاری جمعی انبار نفت سیرجان از سال 1397 تا 1400

انجام امور انبار نفت رفسنجان

پیمان واگذاری جمعی انبار نفت رفسنجان از سال 1397 تا 1400

تعمیرگاه لیفتراک

انجام کلیه امور تعمیرگاه لیفتراک کارخانه لاستیک بارز کرمان از سال 1394 تا 1400

پروژه های فضای سبز

پروژه های فضای سبز
پارک مادر شهر رفسنجان

اجرای عملیات نگهداری فضای سبز پارک مادر شهر رفسنجان از سال 1396 تا 1398

فضای سبز شرکت ملی پخش فرآورده نفتی

فضای سبز کرمان و نواحی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از سال 1397 تا 1400

پارک بهشت شهر رفسنجان

اجرای عملیات نگهداری فضای سبز پارک بهشت شهر رفسنجان از سال 1396 تا 1398

خدمات پیمانکاری
انجام کلیه پروژه های فنی

انجام کلیه پروژه های خدماتی

انجام کلیه پروژه های ساختمانی

انجام کلیه پروژه های فضای سبز